Tausta ja tavoitteet

Työn tausta

Useissa suomalaisissa kunnissa on viime vuosina py­ritty ohjaamaan pysäköinnin suunnittelua laatimalla pysäköintistrategioita sekä uusia pysäköintinormeja. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen ovat tasapainotelleet muun muassa kestävän liikenne­järjestelmän, keskustan ja asuinalueiden saavutetta­vuuden, tiiviin rakentamisen sekä elinkeinoelämän tarpeiden mukana. Pysäköinnin ohjaamisen keinot aiheuttavat aina vastustusta. Pitkäntähtäimen suun­nitelmien vieminen käytäntöön on haastavaa eikä toimenpiteiden vaikutuksia voida helposti arvioida.

Pysäköintijärjestelmä on keskeinen osa kestävää lii­kennejärjestelmää. Kulkuväline valitaan usein kotio­vella, minkä vuoksi auto- ja pyöräpysäköinnin sekä joukkoliikennepysäkkien sijoittelulla on merkitystä kulkutavan valintaan. Toimivalla liityntäpysäköinnillä voidaan isommilla kaupunkiseuduilla vähentää kes­kustaan suuntautuvia automatkoja, ja sujuvalla pysä­köinnin saavuttamisella vähennetään turhaa liiken­nettä, joka aiheutuu pysäköintipaikan etsimisestä.

Pysäköinnin suunnittelu onkin haasteellista työtä. Tii­vistyvä kaupunkirakenne, normien uudistaminen, eri osapuolten vaatimukset, rahoitusmallit, talvi ja mo­net muut tekijät tuottavat jatkuvasti harmaita hiuk­sia pysäköinnin suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Työn tavoitteet

  • Pysäköinnin roolin kirkastaminen liikennejärjes­telmän osana.
  • Hyvien käytäntöjen yhteen kokoaminen pysä­köinnin suunnitteluun liittyen.
  • Pysäköintijärjestelmän kehitys- ja päätöksenteko­prosessin sujuvoittaminen ja parantaminen.
  • Eri toimijoiden roolien selkiyttäminen pysäköin­nin suunnittelussa ja hallinnoinnissa.Ideoiden synnyttäminen ja keskustelun herättä­minen uusien ratkaisujen käyttöönottamisesta.
  • Erilaisten Suomeen soveltuvien pysäköintiratkai­sujen ja -mallien tarkastelu.
  • Pysäköinnin suunnitteluosaamisen lisääminen ja tietoisuuden kasvattaminen erilaisista pysäköinti­ratkaisuista ja pysäköinnin vaikutuksista.
  • Suomalaisen kaupunkiverkoston vahvistaminen ja tiedonvaihdon lisääminen kaupunkien välillä.

Työssä vastataan kysymyksiin

  1. Millaiseen tulevaisuuteen tänään teemme pysä­köintiratkaisuja?
  2. Miten olemassa olevia ongelmia pysäköinnin jär­jestämisessä on ratkaistu eurooppalaisissa edelläkä­vijäkaupungeissa?